Schema VT 2018

Vardagar

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
JJK Kyu Gul
JJK Kyu Orange
JJK Kyu Grön
JJK Kyu Blå
JJK Kyu Brun
JJK Dan Svart

17:30-19:00
JJK Mon Orange
JJK Mon Grön
JJK Mon Blå
JJK Mon Brun
17:00-18:00
JJK Mon Övergång
JJK Mon Orange
18:00-19:00
JJK Mon Grön
JJK Mon Blå
JJK Mon Brun
18:00-19:00
JJK Mon Nybörjare
JJK Mon Gul
18:00-19:00
JJK Kyu Brun
JJK Dan Svart
19:00-20:20
Dojon bokad JJK Kyu Vit
JJK Kyu Gul
JJK Mon Övergång
19:00-20:20
JJK Kyu Orange
JJK Kyu Grön
JJK Kyu Blå
19:00-20:20
JJK Nybörjare
JJK Kyu Gul
20:20-21:40
JJK Kyu Orange
JJK Kyu Grön
JJK Kyu Blå
20:20-21:40
JJK Kyu Brun
JJK Dan Svart
20:20-21:40

Helger

Lördag
JJK Funktionshindrade
12:00-13:00
Iaido
13:00-14:30
Dojon bokad
14:30-16:45
Söndag
Dojon bokad
11:30-12:45
Knatte nybörjare
14:00-15:00
Jutsulek
15:00-16:00
Knatte forts
16:00-17:00
JJK Mon Vit
JJK Mon Gul
17:00-18:00
Tactical Fitness
18:00-19:30