Torsdagen den 23/3 kl 20.00 är ni välkomna till årsmöte för Umeå Budoklubb. Det finns möjlighet att vara med både på plats i dojon och digitalt (länk kommer senare).

Årsmötesdokumenten kommer att finnas tillgängliga på dojon senast en vecka innan mötet.

Förslag på föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter/arvoden.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) två revisorer, en ekonomisk revisor och en föreningsrevisor, för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  Utmärkelser
  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.